Artikel 1 Definities

a. E2i

Het organisatie- adviesbureau E2i (Empower 2 improve bv), gevestigd te Breda aan de Liesboslaan 35A (4813 EA), ingeschreven bij de KvK onder nummer 66873460, dat diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

b. Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die aan E2i opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van coaching en/of aanverwante werkzaamheden.

c. Werknemer

De natuurlijke persoon in dienst van Opdrachtgever die deelneemt aan een training, workshop en/of coaching-sessie of een andere coaching activiteit of begeleidingstraject van E2i.

d. Werkzaamheden

Alle werkzaamheden op het gebied van coaching en begeleiding waartoe opdracht is gegeven en zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

f. Overeenkomst

De afspraak tussen Opdrachtgever en E2i zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met en van E2i.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en E2i zijn overeengekomen.
 4. E2i is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen.
 2. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever per brief of per e-mail aan E2i te kennen heeft gegeven dat hij akkoord is met de offerte. E2i zal de verleende opdracht schriftelijk en/of per e-mail aan Opdrachtgever bevestigen.
 3. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden en eindigt van rechtswege op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van E2i zijn voltooid.

Artikel 4 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeengekomen opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 2. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd, kan het tijdstip voor voltooiing van de werkzaamheden worden beïnvloed. Hierover zal E2i tijdig inlichten.
 3. Indien een vaste honorarium is overeengekomen, zal E2i Opdrachtgever schriftelijk per e-mail of briefinlichten in hoeverre de wijziging van de Overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft. E2i is gerechtigd eventuele meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis zijdens E2i. E2i kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Indien zulks naar het oordeel van E2i wenselijk is, heeft E2i het recht om in overleg met Opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden te laten verrichten door een door E2i aan te wijzen persoon of derde.
 3. De door E2i opgegeven termijnen waarbinnen zij de opdracht zal uitvoeren, zijn geen fatale termijnen.

Artikel 6 Kosten en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle in de offerte vermelde prijzen en honoraria exclusief BTW. Reiskosten en andere onkosten zijn hierbij niet inbegrepen.
 2. E2i heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen.
 3. E2i kan Opdrachtgever verzoeken om een voorschot te betalen ten behoeve van de betaling van het door de Opdrachtgever aan E2i verschuldigde honoraria en/of andere door E2i voor Opdrachtgever te maken kosten. E2i heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten zolang de Opdrachtgever het voorschot niet aan E2i heeft betaald.
 4. Opdrachtgever dient het overeengekomen honorarium uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door E2i aan te geven wijze te voldoen. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 5. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever aan E2i een vertragingsrente verschuldigd van 12,5% over de verschuldigde hoofdsom.
 6. Indien E2i tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat teneinde nakoming van de verplichting van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, bedragen de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. E2i zal zich bij de uitvoering van de Overeenkomst houden aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. E2i verplicht zich ertoe om gedurende en na de beëindiging van de Overeenkomst op generlei wijze aan derden, direct of indirect, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die E2i in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft verkregen, tenzij wettelijke bepalingen en/of andere regelgeving E2i een informatieplicht opleggen.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid van die informatie wordt gewezen of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De workshops, coaching-sessies en andere contacten tussen E2i en Werknemer(s), zijn vertrouwelijk. Mits daartoe de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Werknemer is ontvangen, is het E2i niet toegestaan om de inhoud van voornoemde contactmomenten openbaar te maken aan derden en/of de Opdrachtgever.
 5. Mits en voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt openbaargemaakt, is E2i gerechtigd de tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden verworven informatie en kennis aan te wenden voor andere doelen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de door E2i op grond van de Overeenkomst verstrekte of openbaargemaakte informatie en/of zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, testen, readers, rapporten, adviezen, modellen, oefenmateriaal, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en offertes, berusten bij E2i dan wel haar leveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst zijn toegekend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. E2i is tegenover Opdrachtgever en/of Werknemer slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitende gevolg is van opzet of grove nalatigheid van E2i.
 2. Indien E2i aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever en/of. Werknemer geleden schade, dan kan het bedrag waarvoor E2i aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de Opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden facturen.

Artikel 10 Annulering

 1. Annulering door de Opdrachtgever van de met E2i gesloten Overeenkomst kan slechts schriftelijk per e-mail of aangetekende brief geschieden.
 2. Indien Opdrachtgever binnen 7 werkdagen voor de aanvang van de overeengekomen opdracht, de opdracht annuleert, dan is de Opdrachtgever gehouden aan E2i 50% van de totale kosten van de geannuleerde opdracht te betalen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen 24 uur voor de aanvang van de overeengekomen opdracht, de opdracht annuleert, dan is de Opdrachtgever gehouden aan E2i75% van de totale kosten van de geannuleerde opdracht te betalen.
 4. Annulering van een opdracht is geen vrijwaring voor eventuele door E2i te lijden en geleden schade. De door E2i gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen waarvoor zij annuleringskosten moet betalen, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. E2i heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur.
 2. Zowel Opdrachtgever als E2i hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk te beëindigen indien de ander:
 • in staat van faillissement is verklaard;
 • in surseance van betaling komt te verkeren;
 • in de schuldsanering is gekomen.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten van E2i is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien E2i en Opdrachtgever en/of Werknemer een geschil hebben dat verband houdt met de tussen Opdrachtgever en E2i gesloten Overeenkomst dan wel nadere gesloten overeenkomsten, dan zijn voornoemde partijen gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt kan gebruik worden gemaakt van mediation of kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.