Mens & Leiderschap

e2i hexacon mens en leiderschap

E2i spreekt niet over Human Resources, maar over Human Development (HR 3.0). In de visie van E2i is Human Development in de toekomst gefocust op het permanent dynamisch verbinden van talenten met de (toekomstige) uitdagingen van de organisatie. Human Development ontwikkelt zich hierdoor tot een strategisch partner (van de business) en is verantwoordelijk voor de kennis-, ervarings- en bewustwordingsontwikkeling van de organisatie, de adaptiviteit van veranderingen en de omarming van de organisatorische visie op de verschillende integrale onderdelen van de organisatie.

Human Development draagt daarmee zorg voor de ontwikkeling van een ecosysteem, waarin de ultieme employee experience centraal staat. In deze experience staat de “mens als geheel” centraal die optimaal gefaciliteerd wordt om vanuit een sociaal veilige omgeving zich te blijven ontwikkelen in verbinding met collega’s en klanten.

De organisatie schept ruimte voor de ontwikkeling van Persoonlijk leiderschap, groei en ontwikkeling van mensen en wordt verbonden aan de missie en visie om zo samen doelen te realiseren. In co-creatie met het management creëert Human Development een cultuur, waarin vertrouwen, professionaliteit, collegiale toetsing, zelforganisatie en ruimte om te experimenteren kernelementen zijn.

Integrale visie op Mens & Leiderschap

De integrale visie op Human Development vatten wij samen in “HR 3.0”. In de praktijk blijkt HR 3.0 voor deze organisaties echter nog altijd een grote uitdaging. Op papier kunnen deze organisaties al “zelforganiserende teams” hebben, echter blijkt in de praktijk dat er veel meer voor nodig is om deze teams goed te laten functioneren. Een organisatiecultuur waarbinnen mensen flexibel zijn en open staan voor verandering en innovatie vergt structurele persoonlijke bewustwording, groei en ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. Een cultuur van vertrouwen, veiligheid, verbinding, openheid en reflectie. En daar gaat het vaak mis. Zonder deze culturele ingrediënten blijft de organisatie een verkapte politieke op controle gebaseerde organisatie, waarin eigen belangen groter zijn dan het belang van het geheel. We zien dan ook dat organisaties waar zelforganisatie niet goed is ontwikkeld terugvallen in oude patronen van (informele) hiërarchie en controle. Om dit te veranderen is bewust leiderschap nodig. Inspirerend leiderschap dat zorgt voor openheid, transparantie en bewustwording van leiders en medewerkers.

Meer weten over onze HR 3.0 programma’s en aanpak?

 • Van Personeelszaken naar Human Development
 • De Ontwikkelmanager
 • Inrichting Human Development afdeling
 • Stroomlijnen van HD Processen
 • Van functiehuis naar rolinrichting
 • Samenwerkingen in HD-netwerk organisatie
 • Strategische Personeelsplanning

Betrokkenheid van de mensen binnen de organisatie is essentieel voor de Impact van de organisatie. De impact vertaalt zich in groei, creativiteit, flexibiliteit, samenwerking en tevredenheid van medewerkers. Maar hoe doe je dat nu? Dit lijkt eenvoudig , maar is een grote uitdaging. Het vergt een visie op de “Reis van de Mens” binnen jullie organisatie. Welke gevoel wil de organisatie dat mensen ontwikkelen en krijgen over de organisatie? Welke beleving wil  je hen bieden? En hoe kan deze beleving gecreëerd worden binnen de “Organisatie-Community”. En hoe kan de organisatie vanuit deze beleving mensen aantrekken, binden en boeien. Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat er een fijne, open, transparante en positieve organisatiecultuur ontstaat waar mensen willen samenwerken en leiderschap nemen over hun eigen groei en ontwikkeling. Een organisatiecultuur waar verzuim en verloopcijfers laag zijn en stress en burn out tot een minimum beperkt wordt. Een organisatiecultuur waar mensen betrokken zijn en die een bijdrage levert aan mensen en de wereld. E2i biedt allerlei programma’s, trainingen en tools aan om de Engagement van organisatie te vergroten om zo jullie medewerkersreis zo inspirerend mogelijk te maken.

Meer weten over de Engagement van medewerkers, programma’s, trainingen en aanpak?

 • Binden en Boeien programma’s
 • Well-being programma’s
 • Verzuim en Verloop verminderen
 • On boarding
 • Medewerkersreis ontwikkelen en implementeren

Structurele bewustwording, groei en ontwikkeling van alle mensen binnen de organisatie is essentieel om als organisatie impact te kunnen realiseren binnen deze snel veranderende wereld. Hiervoor is het onvoldoende om zo af en toe eens een team dag of workshop te doen. Het aantrekken, binden en boeien van mensen vergt een sterke Academy waardoor mensen vanuit intrinsieke motivatie met zichzelf en anderen aan slag gaan om zo vanuit purpose en betrokkenheid met hun werk bezig te zijn. Groei en ontwikkeling van jezelf en anderen gaan zien als een fundamenteel onderdeel van je leven en werk is belangrijk. Om dit binnen een organisatie te realiseren is een visie nodig op de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van een Academy. Een Academy is belangrijk, maar hoe zorgen we ervoor dat mensen de Academy ook daadwerkelijk gaan gebruiken? Hoe zorgen we als organisatie ervoor dat mensen geïnspireerd en samen aan de slag gaan? Dat de Academy de basis vormt voor meer Empowerment, betere samenwerking, levenslang leren en dat deze bijdraagt aan het geluk en de tevredenheid van de mensen binnen de organisatie. Onze ervaring is dat daar veel meer voor nodig is dan het ter beschikking stellen van een online E-learning omgeving. Het vergt een Blended visie op ontwikkeling waar verschillende invalshoeken en methodieken samenkomen: online en offline, E-learning en offline trainingen, online en offline Coaching, individuele en team begeleiding, kort- en langdurende programma’s, modules en tests. Uiteraard vanuit ieders behoefte en vermogen om ermee aan de slag te gaan.

Meer weten over onze Academy, Programma’s, Trainingen en aanpak?

 • Ontwikkeling en Implementatie van Blended Learning platforms
 • Ontwikkeling en Implementatie van persoonlijke groei Programma’s
 • Be in Balance to Boost
 • Eelloo
 • Trainingen: Softskills, Gedrag, Communicatie, Leiderschap, Persoonlijke groei
 • 100 Trainingsmodules

Centraal voor de groei van organisaties in de komende jaren wordt hun vermogen om zich aan te passen aan de continue snel veranderende wereld. Dit aanpassend vermogen is sterk afhankelijk van de mensen in de organisatie en hun mate van bewustzijn, flexibiliteit en openheid. De vraag is of mensen in staat zijn om in een team mee te bewegen, flexibele rollen aan te nemen en tegelijkertijd op een effectieve manier samen te werken. Dit lijkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger dan dat. Een open, verbonden, veilig en transparant team is niet zo maar ontwikkeld. Het is niet zo dat een zelforganiserend team zo maar gerealiseerd is. Daar is structurele aandacht en ontwikkeling voor nodig om teams te laten groeien. Niet alleen individuele aandacht , maar ook aandacht voor elkaar. Voor de onderliggende patronen van mensen, voor de houding en het gedrag en het verkrijgen van inzichten waarom mensen doen wat ze doen. E2i ontwikkelt en biedt allerlei programma’s en tools aan om door zelfinzicht van mensen uit een team ook inzicht te krijgen in de patronen van andere teamleden. Samen een reis maken om zo tot een fijnere samenwerking te komen kan een inspirerende reis zijn. Een reis die leidt tot betrokkenheid, openheid en verbinding en daardoor tot een vergroting van de impact die het team binnen de organisatie kan realiseren.

Meer weten over onze Teamontwikkeling, Programma’s, Trainingen en aanpak?

 • Zelforganisatie
 • Samenwerken
 • Communicatie
 • Functies vs Rollen
 • Eigenaarschap

Experience design is een proces waarbij de behoeften, wensen en emoties van klanten of medewerkers centraal staan bij het ontwikkelen van producten en diensten. In plaats van medewerkers en klanten te zien als toeschouwer worden zij participant in jouw bedrijf. Verschillende manieren om experience design in te zetten zijn:

 • Brandexperience (BX) Hierbij wordt er actief interactie gezocht met klanten en potentiële werknemers om zich emotioneel te verbinden aan het merk.
 • Bij de Employee experience (EX) wordt gekeken naar de medewerkersreis. Welke contactmomenten zijn er met de medewerker waarin je kan zorgen voor een optimale werk beleving waardoor medewerkers goed op hun plek zitten en de potentie van de medewerkers naar boven komen. Waardoor medewerkers zich verbonden voelen aan de organisatie en niet snel vertrekken of uitvallen.
 • Gamification – is het gebruiken van game-denken, gametechnieken en spelelementen in een niet-game omgeving. Het doel is om spelenderwijs gedrag te veranderen, betrokkenheid te creëren en kennis over te dragen.
 • Experience leren (LX). Creëert een leerervaring waarbij deelnemers emotioneel en interactief betrokken worden bij de lesstof. Waardoor deelnemers de lesstof 85% beter onthouden, meer interne motivatie hebben om te leren en kennis omgezet wordt tot ervaring waardoor deelnemers de stof beter kunnen toepassen. Het biedt de mogelijkheid om je te onderscheiden van concurrenten, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en een duurzame relatie op te bouwen.
 • Brand Experience
 • Employee experience
 • Gamefication
 • Experience leren

Bij menigeen gaan de haren al overeind staan zodra de term ‘assessment’ valt. Een spijtige constatering, maar in veel gevallen helaas begrijpelijk. Die beleving is exact de reden waarom we het bij E2i anders doen. “Bij ons ondergaan mensen geen assessment. Ze maken het mee. In de beleving van een kandidaat – een wereld van verschil. In het eerste geval is er veeleer sprake van een be- of zelfs veroordeling. Oftewel: een onaangename aangelegenheid , waarin een psycholoog op basis van mysterieuze besluitvorming vertelt hoe de wereld in elkaar zit en een kandidaat doorgaans met meer vragen dan antwoorden naar huis gaat. Kortom, het resultaat van de dag: machteloosheid! E2i doet dit anders, waardoor empowerment i.p.v. machteloosheid ontstaat. Teneinde dit te verwezenlijken, staat de dialoog bij E2i centraal. Concreet betekent dit dat we gezamenlijk met de kandidaat tot de conclusies, de beste ontwikkelingspistes en daarmee een gedragen oplossing komen. Dat betekent evenwel niet dat we minder kritisch zijn, misschien juist integendeel. We hechten alleen – naast validiteit en betrouwbaarheid – ook enorm veel waarde aan de effectiviteit van het advies. Oftewel: hoe komt de betrokkene daadwerkelijk een stap verder?  Een ander voorbeeld is het inzetten van een omgekeerde vlootschouw, waarbij vanuit het talent van mensen de rol binnen de organisatie wordt vormgegeven.

Meer weten over onze Assesment Programma’s en aanpak?

 • Mens in Beeld
 • Eelloo
 • Disc & Mapstell
 • Opstellingen
 • Selectie onderzoeken

MEER INFORMATIE OVER DE ANDERE TOOLS DIE KUNNEN WORDEN INGEZET?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wij nemen contact op over: Mens & Leiderschap

CONTACT

Delen